Naziv Družbe: Male umetnine, spletna trgovina, Nastja Šošo s.p. 

Naslov: Zoranina ulica 16a, 1230 Domžale, Slovenija

Matična številka: 8062234000

Davčna številka: 77261658

Datum vpisa v register: _3.10.2017

Zavezanec za DDV: NE

Telefonska številka:  00386 31 610 425

E- poštni naslov: info@maleumetnine.si

O podjetju:

Gospodarska družba Male umetnine, Nastja Šošo s.p., se ukvarja s spletno prodajo maloprodajnih izdelkov.

SPLOŠNI DEL

1. Splošni pogoji poslovanja

1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Male umetnine, Nastja Šošo s.p. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko. 

3. Uporaba pojmov: 

·   Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

·   Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

·   Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

·   Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

·   Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

 4.          Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

 5.          Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. 

6. Vsebine, ki so dostopne uporabnikom te spletne strani, so stvaritve, varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je ponudnik. Brez izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika uporabnikom spletne strani ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

2.          Uporaba splošnih pogojev poslovanja

1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko. 

2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. 

4. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: /pogoji-poslovanja. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe. 

5. Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

6. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

3.          Spremembe splošnih pogojev poslovanja

1. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

2. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani /pogoji-poslovanja in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 

3. Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

4. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe. 

5. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

6. Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

4. Splošne določbe

1. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.). 

2. Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe maleumetnine.si/politika-zasebnosti.

3. Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  

4. Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

5.  Cene

1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe. 

3. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

6.          Plačilne metode

1. Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe 
 • S plačilnimi ( bančnimi oziroma kreditnimi) karticami preko sistema Stripe (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)

Podatki za nakazilo v primeru izbire plačila po UPN obrazcu:

Male umetnine, Nastja Šošo s.p.

Zoranina ulica 16a

1230 Domžale

TRR: SI56 0230 0026 4145 177

BIC: LJBASI2X

Referenca: pripišite številko naročila!

Po oddanem naročilu se plačilo in bremenitev kartice izvede takoj po oddaji naročila.

2.          Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

7.          Izstavljanje računov

1. Po uspešni oddaji, potrditvi naročila in po prejemu plačila, družba v dveh dneh pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo. 

2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

8.          Lastništvo

1. Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninske, avtorske ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

9.          Poslovna skrivnost 

1. Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

10.      Omejitev odgovornosti

1. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

3. Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

4. Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

5. Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. 

11.      Obravnava pritožb in reševanje sporov

1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

4.          Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@maleumetnine.si. 

5.          Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 

12.      Odstop Družbe od pogodbe

1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

2. Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

3. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

13.      Mnenja, ocene in priporočila

1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo.

14.      Postopek oddaje naročila

 1. Dodajte želene izdelke v košarico tako, da pri izdelku nastavite količino, v kolikor je potrebno, pa izpolnite tudi ostale podatke, kot so spol, barva itd. ter kliknite na gumb “dodaj v košarico”.
 2. V desnem zgornjem kotu se pojavi obvestilo, da je bil vaš izdelek dodan v košarico, kjer lahko kliknete na možnost “poglej košarico”. Ta vas bo preusmeril na pregled vsebine košarice ali pa kliknite na  gumb “x”, na zgornjem desnem kotu okna, da obvestilo zaprete. 
 3. Preglejte izdelke, ki so v košarici. Izdelkom lahko spreminjate količino z gumboma + ali -, oziroma jih lahko odstranite z gumbom “x” ter svojo izbiro potrdite s pritiskom na gumb v desnem spodnjem kotu “posodobi košarico”.
 4. Na levi strani pri vsakem izdelku, lahko v kolikor si boste želeli kakšen podatek spremeniti, kliknete na gumb “Ponovno uredi”. Preusmerilo vas bo na okno, kjer lahko svoje prejšnje izbire spremenite. Ko ste z novo izbiro zadovoljni, kliknite na gumb “posodobi košarico” in košarica se bo samodejno posodobila. Ponovno se bo pojavilo okno v desnem zgodnjem kotu, kjer vas bo s klikom na “poglej košarico” preusmerilo na pregled vsebine košarice. 
 5. V spodnjem levu kotu je okno, kamor lahko vpišete svojo veljavno kodo za popust in kliknete na ikono darila, da se koda aktivira. 
 6. V kolikor želite z nakupovanjem nadaljevati, izberite možnost “nadaljuj z nakupovanjem”. Preusmerilo vas bo na zavihek trgovina. V kolikor pa ste z vašo izbiro v košarici zadovoljni, kliknite na gumb “nadaljuj na blagajno”, kjer vas bo preusmerilo na zavihek za zaključek in plačilo naročila. Pri podatkih plačnika, pazljivo izpolnite vsa polja označena z zvezdico. 
 7. Če imate še kakšne opombe o vašem naročilu, jih dopišite v za to namenjeno polje “opombe naročila”.
 8. Izberite način plačila. Izbirate lahko med bančnim nakazilom  in plačilo s kreditno kartico. 
 • Izbrali ste plačilo z bančnim nakazilom.   

Prosimo, da pozorno preberete navodila:

za plačilo po predračunu je potrebno opraviti nakazilo preko spletne banke ali UPN položnice najkasneje v roku 5 dni od naročila, v nasprotnem je vaše naročilo preklicano.

Nakazilo izvedite na spodnje podatke:

IBAN: SI56 0230 0026 4145 177

Male umetnine, Nastja Šošo s.p.

Zoranina ulica 16a 

1230 Domžale 

BIC: LJBASI2X

Referenca: (napišite številko naročila)

Izdelke odpošljemo naprej takoj, ko je nakazilo prejeto oz. v določenem roku, ki je naveden v pogojih poslovanja.

Za več informacij o plačilu po predračunu se lahko obrnete na info@maleumetnine.si

*plačila izdelkov po povzetju ne nudimo

 • Izbrali ste plačilo s kreditno kartico. 

Za plačilo s kreditno kartico izpolnite obvezna polja.

 1. Preglejte celotno naročilo. Pred oddajo naročila še enkrat pazljivo preglejte vse izdelke v košarici, vpisane podatke in končni seštevek “Znesek”. 
 2. Oddajte naročilo. Naročilo oddajte tako, da kliknete na gumb “kupite sedaj”, hkrati pa se morate strinjati tudi s pogoji poslovanja, da bo nakup uspešno opravljen.  
 3. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

15.      Dobavni pogoji

1. Za naročila (znotraj ozemlja Republike Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave pri naročilu nad 65,00 € brezplačen, pri standardni dostavi za naročila do 65,00 € pa je strošek 3,90 €.  

2.          Naročila lahko oddate preko interneta vsak dan od 0.00 do 24.00 ure, ali nam pošljete email sporočilo na info@maleumetnine.si v primeru posebnih želja. Naročila prejeta od ponedeljka do petka do 12. ure bodo v primeru zaloge odpremljena v roku 1-5 delovnih dni. Maksimalen čas za odpošiljanje izdelkov, ki jih je potrebno personalizirati je 8 delovnih dni. V primeru, da ob naročilu izdelka ni na zalogi oz. potrebujemo za odpošiljanje več časa, vas o tem predhodno obvestimo preko email sporočila. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. 

Ko odpošljemo naročilo boste prejeli potrditev na vaš email naslov. 

3.          V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

4.          Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. 

5.          V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. 

6.          Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

17.      Prevzem blaga

1. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe

2. V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

3. V primeru osebnega prevzema, je stranka blago dolžna prevzeti v roku 7 delovnih dni.

18.      Kuponi in promocijske kode

1. Kupon Družbe ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.

2. Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.

3. Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

4. Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za kupone navede edinstveno serijsko številko kupona ter potrdi s klikom na gumb “potrdi kupon”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.

5. V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov in največ eno promocijsko kodo.

6. Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih. 

7. Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo. 

8. Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

9. V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

19.      Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

1. Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

2. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@maleumetnine.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. 

3. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe (Zoranina ulica 16a, 1230 Domžale). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. 

4. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. 

5. Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

6. Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

7. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. 

8. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

9. V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.

10.  V primeru nakupa personaliziranih izdelkov in/ali izdelkov, narejenih po meri, pravica od odstopa nakupa NE velja. Kot narekuje zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, 43. člen): “Potrošnik nima pravice odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam”.

20.      Odgovornost za stvarne in pravne napake

1. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. 

2. Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.  

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 30. 03 .2022 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Male umetnine, Nastja Šošo s.p.

IZJAVA POTROŠNIKA O ODSTOPU OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO

Naziv podjetja: Male umetnine, spletna trgovina, Nastja Šošo s.p.

Naslov: Zoranina ulica 16a, 1230 Domžale  

Matična številka: 8062234000  

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe, sklenjene na daljavo, za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni): 

a) specifikacija blaga: ______________________________________________________________________________ 

b) ki izhaja iz priloženega dokumenta (račun, prevzemnica) 

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem prejel/a dne _______________. 

Ime in priimek potrošnika/potrošnice _______________________________________________________________________ 

Naslov potrošnika/potrošnice:__________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno): ______________________________

Kupnino v višini ________________ EUR, ki sem vam jo plačal/a dne _______________, mi prosim vrnite na moj transakcijski račun št.:_________________________________, odprt pri banki __________________________. 

V _________________, dne ___________________ 

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec oddaja v fizični obliki)

______________________________